Tuesday, July 14, 2009

Badan Surau Dan Dakwah

ORGANISASI BADAN SURAU DAN DAKWAH 2009
KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI
SESI APRIL 2009-APRIL 2010


Penaung
En Muhamad Zamly Bin Abdullah

Penasihat I
Ustaz Soleh Bin Ibrahim

Penasihat II
Ustaz Atlizan Bin Darlis

Presiden
Ahmad Syahin Bin Mohd Amin

Naib Presiden
Hasliyiana Bt Hassim

Setiausaha
Mohd Izwan Bin Mahmood

Naib Setiausaha
Roziana Bt Md Kadari

Bendahari
Nor Amalina Bt Abd Karim.

Naib Bendahari
Siti Aishah Bt Husin.

1. Biro Sekretariat Pembangunan Modal Insan
Pengerusi : Mohd Hafizul Amin Bin. Sallehudin

2. Biro Penerbitan & informasi
Pengerusi : Mohd Hafizhuddin Bin Mat Naziz

3. Biro Kebersihan & keceriaan
Pengerusi : Nurul Al-Ain Bt Mohammad Noor

4. Biro Aktiviti
Pengerusi : Muhammad Hafiy Bin Yaacob.

5. Biro Makanan
Pengerusi : Noor Harisul Akma Bt Che Ya

6. Biro Helwani
Pengerusi : Jumiati Bt SyamsirMATLAMAT ORGANISASI

1.0 Visi

1.1 Melahirkan generasi mahasiswa yang beriman, berilmu dan beramal dengan ajaran Islam yang sebenar.
1.2 Mewujudkan IPTS yang dapat melahirkan generasi yang Islamik disamping cemerlang
duniawi.
1.3 Memperkenalkan masjid sebagai tempat untuk pelbagai kegiatan kemasyarakatan
disamping kegiatan keagamaan.
1.4 Mewujudkan masjid sebagai tempat rujukan agama.

2.0. Misi

2.1 Bertekad untuk memakmurkan rumah Allah, membudayakan kecemerlangan akademik, pembangunan sahsiah, membina persekitaran yang harmoni, semangat bekerjasama, memperjuangkan kebajikan siswa-siswi, membina keterampilan unggul dan berwawasan kearah merealisasikan aspirasi Kolej Islam Sains Dan Teknologi.

3.0. Objektif

3.1 Mewujudkan sebuah masjid yang serba lengkap.
3.2 Mengeratkan silaturahim dan semangat kerjasama antara mahasiswa dari semua kursus.
3.3 Dapat memberi keselesaan kepada semua pengguna masjid.
3.4 Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teori kepada amali (praktikal) melalui kegiatan yang dianjurkan.
3.5 Menumpukan serta mengeratkan pertalian dikalangan ahli persatuan, pensyarah, kakitangan, pengurusan dan kakitangan sokongan Kolej Islam Sains Dan Teknologi.
3.6 Menyediakan pelbagai bentuk kemahiran dalam berpersatuan dan menerapkan ciri-ciri kepimpinan.

TANGGUNGJAWAB PEMEGANG JAWATAN TETAP

1.0 MAJLIS SYURA
Majlis Syura dianggotai oleh beberapa orang ahli yang bertanggungjawab dan berperanan dalam bidang tugas tertentu. Ahli Majlis Syura mestilah terdiri daripada orang yang mempunyai fikrah Islamiyah, tarbiyyah dan qiyadah yang selari dengan prinsip al-Quran dan As-Sunnah. Bidang tugas Majlis Syura adalah :

1.1 Merangka draf perlembagaan persatuan.
1.2 Memastikan segala perancangan dan pelaksanaan adalah berlandaskan kehendak Syara'.
1.3 Menapis segala keputusan yang dibuat oleh ahli jawatankuasa sebelum dilaksanakan.
1.4 Resolusi yang dikeluarkan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 ahli.

2.0 PRESIDEN
Seorang Presiden adalah peneraju utama kepada persatuan yang dipimpinnya. Peranan presiden adalah;

2.1 Menjadi Pengerusi dalam semua mesyuarat Jawatankuasa melainkan dinyatakan sebaliknya.
2.2 Presiden diberi kuasa memanggil ahli Jawatankuasa bermesyuarat dan mengarahkan mana-mana biro mengadakan mesyuarat dan menghadiri mana-mana mesyuarat serta berhak mengeluarkan pendapat.
2.3 Presiden diberi kuasa menyemak Penyata Kewangan persatuan bersama dengan bendahari dan Juru audit.
2.4 Presiden diberi kuasa membuat kenyataan-kenyataan umum bagi pihak persatuan.
2.5 Presiden diberi kuasa melantik Pengerusi biro-biro dengan persetujuan Jawatankuasa Persatuan.
2.6 Presiden diberi kuasa menandatangani semua cek-cek persatuan bersama Bendahari dan Setiausaha Persatuan.
2.7 Presiden mempunyai undi pemutus dan ia hendaklah menandatangani peringatan-peringatan mesyuarat bila telah diluluskan.
2.8 Terdapat juga organisasi yang memberikan kuasa kepada Presiden di mana beliau berhak melantik Setiausaha dan Bendahari. Begitu juga beliau berhak memecat orang-orang yang dilantik olehnya bila keadaan memerlukan keputusan tersebut diambil.

3.0 TIMBALAN PRESIDEN
Seorang Timbalan Presiden adalah berperanan membantu tugas-tugas Presiden.

3.1 Timbalan Presiden mestilah memangku jawatan presiden sekiranya jawatan itu kosong disebabkan oleh perletakan jawatan atau semasa ketiadaannya serta mengambil alih segala tugas dan kuasa presiden.
3.2 Menjalankan segala amanah dan arahan yang diserahkan kepada beliau oleh Presiden Jawatankuasa Persatuan.

4.0 SETIAUSAHA
Seorang setiausaha adalah menjadi pentadbir utama kepada sesebuah persatuan.

4.1 Menyedia dan membentang semua peringatan mesyuarat dalam semua mesyuarat.
4.2 Melaksanakan semua keputusan-keputusan mesyuarat yang telah dipersetujui oleh mesyuarat.
4.3 Menyimpan semua rekod-rekod persatuan dan bertanggungjawab di atas kesempurnaannya.
4.4 Menyimpan daftar ahli-ahli perseorangan dan Pertubuhan-pertubuhan Gabungan yang lengkap dengan bilangan dan senarai nama. Contohnya Nama pertubuhan gabungan, Alamat berdaftar, Nama presiden dan Setiausaha dan lain-lain butir yang diperlukan.
4.5 Menandatangani cek-cek persatuan bersama-sama dengan Presiden dan Bendahari.
4.6 Ia hendaklah hadir di dalam semua mesyuarat dan membuat catatan-catatan mesyuarat.

5.0 NAIB SETIAUSAHA
5.1 Membantu Setiausaha dalam melaksanakan tugas.
5.2 Mencatit minit mesyuarat ketika ketiadaan Setiausaha .
5.3 Menjalankan tugas Setiausaha ketika ketiadaannya.

6.0 BENDAHARI
Seorang Bendahari pula bertanggungjawab terhadap segala urusan yang berkaitan dengan kewangan persatuan.Secara kasarnya,tugas beliau adalah;

6.1 Memungut dan menguruskan wang bagi pihak persatuan.
6.2 Menyimpan rekod-rekod kewangan dan bertanggungjawab di atas kesempurnaannya.
6.3 Menyediakan penyata-penyata kewangan dalam semua mesyuarat Jawatankuasa dan Mesyuarat Agong.
6.4 Menandatangani semua cek-cek persatuan bersama Presiden dan Setiausaha.
6.5 Menyimpan buku simpanan bank bagi pihak persatuan dan bertanggungjawab di atas kesempurnaannya.

7.0 NAIB BENDAHARI
7.1 Bertanggungjawab membantu Bendahari dalam tugasnya.
7.2 Apabila Bendahari tidak hadir, Naib Bendahari hendaklah mengendalikan segala tugasnya.


TANGGUNGJAWAB PEMEGANG JAWATAN BIRO

1. Sekretariat Pembangunan Modal Insan (SPMI)
a) Menjalankan program diskusi, usrah dan lain-lain program.
b) Mengadakan usaha bagi faedah mahasiswa muslim dan Non-Muslim.
c) Berkerjasama dengan kelab dan persatuan lain dalam menangani masalah sosial.
d) Bertanggungjawab menjaga kepentingan dan kebajikan semua mahasiswa.
e) Menyebarkan dakwah islamiyyah di kalangan mahasiswa muslim dan Non-Muslim.

2. Biro Hal Ehwah Siswi (HELWANI)
a. Mengadakan program bagi faedah Mahasiswi.
b. Bertanggungjawab menjaga kepentingan dan mengendalikan semua urusan berhubung dengan muslimah.
c. Menyebarkan dakwah islamiyyah di kalangan Mahasiswi.
d. Mengadakan khidmat-khidmat yang sesuai bagi faedah mahasiswi dan masyarakat kampus.

3. Biro Aktiviti
a. Mengadakan ceramah dan majlis penerangan agama.
b. Bertanggungjawab membuat jadual aktiviti masjid, seperti jadual giliran imam dan muazin.
c. Merancang aktiviti–aktiviti harian, bulanan dan tahunan persatuan.
d. Mengkaji segala kesulitan yang di hadapi oleh Siswa Siswi kolej, mengenai kelemahan penguasaan bacaan Al-quran, kebajikan dan sebagainya serta membuat usul-usul kepada jawatankuasa tertinggi untuk menyelesaikan masalah ini.
e. Membantu serta melancarkan perjalanan aktiviti biro-biro lain.
f. Menyediakan persembahan multimedia bagi program yang memerlukan.

4. Biro Kebersihan Dan Keceriaan
a. Merancang program bagi menceriakan masjid.
b. Melaporkan kebersihan masjid kepada unit pembersih kolej untuk tujuan pembersihan.
c. Mengadakan Mingguan gotong-royong bagi membersihkan kawasan masjid.
d. Mengimarahkan dan menceriakan masjid dengan syarat tidak mengadakan perhiasan yang berlebihan.

5. Biro Penerbitan Dan Informasi
a. Bekerjasama dengan MPP atau mana-mana kelab dan persatuan dalam mengatasi masalah sosial.
b. Menyedia dan mengedarkan risalah (keagamaan) untuk kesedaran siswa/siswi, seminggu sekali.
c. Bertanggungjawab mengurus hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan.

6. Biro Makanan
a. Bertanggungjawab mengurus dan menyediakan makanan sekiranya ada majlis-majlis rasmi.
b. Merancang program yang berkaitan dengan makanan, seperti majlis bebuka puasa, masyuarat, jamuan akhir dan lain-lain.

TUGASAN UMUM

a. Pengerusi biro berhak melantik sesiapa saja dari kalangan ahli biasa untuk menjadi Setiausaha kepada bironya dengan syarat mendapat persetujuan presiden terlebih dahulu secara bertulis atau persetujuan melalui mesyuarat.
b. Naib pengerusi biro menjadi pemangku ketika ketiadaan pengerusi.
c. Naib pengerusi menjadi pembantu pengerusi di dalam menjalankan tugas dan perkara-perkara yang berkaitan dengan bironya.


UNTUK PERHATIAN

1.SETIAP EXCO DIMINTA MEMBUAT PERANCANGAN AKTIVITI MINGGUAN, BULANAN DAN TAHUNAN PERSATUAN.

2.SETIAP PENGERUSI EXCO DIMINTA MEMBUAT PERLANTIKAN AJK DIBAWAHNYA.

3.AHLI PERSATUAN DIMINTA UNTUK MEMBERI CADANGAN VISI DAN MISI PERSATUAN.

4.KULIAH MAGRIB TELAH BRMULA DI SURAU 2 KALI SEMINGGU IAITU HARI AHAD DAN RABU. DIMINTA KEPADA AHLI PERSATUAN SUPAYA HADIR LA.....


KELEBIHAN BERORGANISASI

Banyak faedah dan manfaat yang boleh diambil oleh seseorang pelajar apabila ia melibatkan diri dalam gerakan pelajar. Antara lain :

• Melaksanakan tugas amar ma’aruf nahi mungkar.
• Memberi sumbangan yang bererti kepada masyarakat.
• Memahami selok-belok dalam berorganisasi.
• Memupuk ukhuwah dan silaturrahim serta semangat kerjasama & toleransi.
• Mempelajari pelbagai cara berinteraksi yang berkesan.
• Melatih dan membina ketokohan diri bagi memimpin.
• Melatih diri bagi menjadi seorang yang berdisiplin dan bertanggungjawab.
• Membentuk pemikiran yang proaktif, optimis serta projektif.
• Menghargai masa.

Bagi memastikan kepimpinan kolektif yang cemerlang, antara ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang bakal pemimpin ialah :

• Mempunyai akhlak yang terpuji.
• Mampu berkomunikasi dengan baik.
• Berfikiran proaktif, positif dan projektif.
• Berketrampilan dalam bidang yang diperlukan oleh organisasi.
• Berani, tabah, cekal dan mempunyai iltizam yang tinggi.
• Mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam mengurus organisasi.

No comments:

Post a Comment