Friday, September 24, 2010

Gerakan Keagamaan Dan Pemikiran


1: Al-Ikhwan al-Muslimun

TA'RIF : Al-Ikhwan al-Muslimun adalah sebuah gerakan Islam terbesar di zaman modern ini. Seruannya ialah kembali kepada Islam sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah serta mengajak kepada penerapan Syari'at Islam dalam kehidupan nyata. Dengan tegar gerakan ini telah mampu membendung arus sekularisasi di Dunia Arab dan Islam.

2: Orientalisme

TA'RIF : Orientalisme adalah gelombang pemikiran yang mencerminkan berbagai studi ketimuran yang Islami. Yang dijadikan objek studi mencakup peradaban, agama, seni, sastra, bahasa dan kebudayaannya. Gelombang pemikiran ini telah memberikan andil besar dalam membentuk persepsi Barat terhadap Islam dan dunia Islam. Caranya ialah dengan mengungkapkan kemunduran pola fikir dunia Islam dalam rangka pertarungan peradaban antara Timur (Islam) dengan Barat.

3: Isma'iliyyah

TA'RIF : Isma'iliyyah adalah sebuah kelompok kebatinan yang dinisbatkan kepada Imam Isma'il bin Ja'far Shadiq. Secara lahiriah Isma'iliyyah cenderung kepada Syi ah yang mengagungkan Ahlu al-Bait. Tetapi hakikatnya kelompok ini menghancurkan 'aqidah Islamiyyah. Isma'iliyyah terpecah-pecah menjadi berbagai kelompok dan berkembang sepanjang zaman sampai hari ini.

4: El Opus Dei

TA'RIF : El Opus Dei ialah sebuah institusi (agama nonkepasturan) Kristen Katholik modern yang berupaya mengangkat ajaranajaran Injil dan kembali kepada kehidupan Masehi pertama. Hal itu harus diperjuangkan sesuai dengan ketentuan organisasi yang rapih dan rasmi dengan memanfaatkan nilai-nilai positif zaman modern. Jalannya adalah melalui penguasaan politik, ekonomi dan pendidikan. Lembaga ini ' merupakan persekutuan 'Salib Suci' dan organisasi amal yang bersifat ketuhanan.

5: Babiyyah dan Baha'iyyah

TA'RIF : Babiyyah dan Baha'iyyah adalah sebuah gerakan keagamaan yang muncul pada tahun 1260 H/ 1844 M di bawah asuhan Rusia, Yahudi Internasional dan Kolonialis Inggris dengan sasaran utamanya penghancuran 'aqidah Islamiyyah, memecah belah ummat dan memalingkan ummat Islam dari persoalan-persoalannya yang mendasar.

6: Bareilawisme

TA'RIF : Bareilawisme adalah sebuah sekte tashawwuf yang muncul di India pada masa penjajahan Inggris. Pengikut aliran ini sangat keterlaluan dalam mencintai dan mengkultuskan Nabi-nabi dan Wali, terutama Nabi Muhammad SAW. Mereka meletakkan atributatribut ketuhanan kepada para Nabi dan Wali yang sama sekali di luar karakteristik manusia.

7: Parti al-Ba'ats(Sosialis Arab )

TA'RIF : Hizb al-Ba'ats adalah sebuah partai nasionalis sekular yang menyerukan revolusi total dalam konsep dan nilai-nilai kearaban untuk dilebur dan dialihkan ke pangkuan sosialisme. Slogan yang dikumandangkannya berbunyi, "Bangsa Arab yang satu, memiliki missi yang satu." Missi termaksud adalah missi partai. Sedangkan sasaran-sasarannya tercermin dalam slogan "persatuan, kebebasan dan sosialisme".

8: The Bilalians

TA'RIF : 'Ummat Islam' adalah sebutan terhadap gerakan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Muslim kulit hitam di Amerika. Mereka mengadopsi Islam dengan pemahaman-pemahaman tersendiri yang didominasi semangat rasialisme. Gerakan ini kemudian dikenal dengan nama 'Bilalians', setelah sebagian doktrin-doktrinnya diperbaiki.

9: B'nai B'rith

TA'RIF : B'nai B'rith adalah salah satu perkumpulan Freemasonry modem termaju. Perkumpulan ini merupakan sayap Freemasonry yang paling extrem. Prinsip dan tujuan tidak banyak berbeda dengan Freemasonry. Hanya keanggotaannya terbatas untuk putera-puteri Yahudi. Pengabdiannya, pada dasarnya, berupa dukungan penuh terhadap gerakan Zionisme Internasional.

10: Budhisme

TA'RIF : Budhisme adalah sebuah agama yang muncul di India, sesudah Brahmaisme, pada abad kelima sebelum Masehi. Pada mulanya agama ini cenderung memperhatikan manusia, di samping kepada pembersihan dan kehalusan jiwa, hidup sederhana, cinta kasih, toleransi dan perbuatan baik Akan tetapi tidak lama kemudian, setelah pendirinya meninggal, agama ini berubah menjadi kepercayaan - bathil yang penuh dengan nilai-nilai berhalaisme. Bahkan para pengikutnya sangat mengkultuskan pendirinya sampai ke tingkat menuhankannya.


11: Jama'ah Tabligh

TAKRIF : Jama'ah Tabligh adalah sebuah jama'ah Islamiyyah yang da'wahnya berpijak kepada penyampaian (tabligh) tentang keutamaan-keutamaan ajaran Islam kepada setiap orang yang dapat dijangkau. Jama'ah ini menekankan kepada setiap pengikutnya agar meluangkan sebagian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan da'wah dengan menjauhi bentuk-bentuk kepartaian dan masalah-masalah politik. Barangkali cara demikian lebih cocok mengingat kondisi ummat Islam di India yang merupakan minoritas dalam sebuah masyarakat besar.

12: Tarekat Tijaniyyah

TA'RIF : Tijaniyyah adalah sebuah aliran tashawwuf yang selain meyakini sejumlah pemildran dan kepercayaan tashawwuf, juga memiliki keyakinan khusus yang menjadi cirinya. Seperti tampak dalam keyakinannya bahwa orang sekarang dapat bertatap muka dengan Rasulullah SAW secara fisik dan menjumpainya di dunia ini dalam alam perasaan. Mereka juga meyakini bahwa Rasulullah SAW telah memberikan ajaran khusus kepada pengikut Tijaniyyah berupa 'Shalawat Fatih', yang menurut mereka dengan shalawat tersebut akan mendapatkan kedudukan tinggi.

13: Hizb al-Tahrir

TA'RIF : Hizb al-Tahrir adalah sebuah partai politik Islam yang da'wahnya berpijak di atas keharusan mengembalikan Khilafahlslamiyyah dengan bertopang kepada fikrah (ide) sebagai sarana paling pokok dalam perubahan. Partai ini telah mengeluarkan ijtihad-ijtihad syar'i yang kontroversial dan mengundang kecaman ulama-ulama

Islam.

14: Westernisasi

TA'RIF : Westernisasi adalah sebuah arus besar yang mempunyai jangkauan politik, sosial, kultural dan teknologi. Arus ini bertujuan mewarnai kehidupan bangsa-bangsa, terutama kaum Muslimin, dengan gaya Barat. Dengan cara menggusur kepribadian Muslim yang merdeka dan karakteristiknya yang unik. Kemudian kaum Muslimin dijadikan tawanan budaya yang meniru secara total peradaban Barat.

15: Kristenisasi

TA'RIF : Kristenisasi adalah sebuah gerakan keagamaan yang bersifat Politis kolonialis. Muncul akibat kegagalan Perang Salib sebagai upaya penyebaran agama Kristen ke tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ketiga, terutama di tengah-tengah ummat Islam. Sasarannya mencengkeramkan kekuasaan terhadap bangsa-bangsa tersebut.

16: Jama'at lslami (di Anak Benua lndia—Pakistan)

TA'RIF : Jama'at lslami (di Anak Benua lndia—Pakistan) adalah sebuah jama'ah lslam modern yang memfokuskan aktifitasnya untuk menegakkan syari'at lslam dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Jama'at lslami tergolong gigih membendung berbagai bentuk aliran sekularistik yang berusaha keras mendominasi seluruh negeri.

17: Al-Hizb al-Jumhuri ( Parti Republik Sudan )

TA'RIF : Al-Hizb al-Jumhuri adalah sebuah partai politik di Sudan yang didirikan oleh Mahmud Muhammad Thaha. la menyerukan pembentukan Negara Federal Demokratik Sosialis Sudan yang menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan undang-undang kemanusiaan. Prinsip-prinsipnya merupakan campuran dari berbagai pemikiran dan filsafat ditambah dengan sesuatu yang tak jelas dan absurd. Maksudnya, pertama untuk menyembunyikan beberapa kebenaran dan kedua untuk menarik perhatian kalangan intelektual.

18: Jinisme

TA'RIF : Jinisme adalah sebuah agama sempalan Hinduisme. Didirikan oleh Mahawhira sekitar abad ke-6 SM. Sampai sekarang agama ini masih memiliki pengikut. Ajarannya didasarkan kepada rasa takut terhadap reinkarnasi. Membebaskan diri dari setiap ikatan kehidupan dengan cara menjauhkan dari segala nilai, seperti nilai baik buruk, cela dan dosa. Agama ini ditegakkan di atas sistem olah raga yang berat dan renungan-renungan kejiwaan yang mendalam untuk memadamkan nyala kehidupan di dalam jiwa pemeluknya.

19: Assasin

AL-TA'RIF : Assasin adalah sebuah sekte Isma'iliyah Fathimiyah Masyriqiyah yang memisahkan diri dari kaum Fathimiyyun. Sekte ini menyerukan keimanan Nisar bin Mustanshirbillah dan para keturunannya di kemudian hari. Didirikan oleh Hasan bin Shabah. Benteng al-Maut dijadikan pusat penyebaran da'wahnya dan pusat pemantapan sendi-sendi negaranya.

20: Darwinisme

TA'RIF : Darwinisme adalah sebuah gerakan pemikiran yang dinisbatkan kepada seorang pemikir Inggris Charles Darwin yang telah menyebarkan bukunya berjudul The Origin pada tahun 1859. Dalam buku ini ia melontarkan teori tentang proses perkembangan dan pertumbuhan yang telah mengguncang nilai-nilai agama dan meninggalkan pengaruh negatif terhadap pemikiran dunia.


21: Droze

AL-TA'RIF : Droze adalah sebuah sekte kebatinan yang menuhankan Khalifah Fathimiyah al-Hakim bi Amri Allah. Keyakinankeyakinan besarnya diambil dari Isma'iliyah. Droze dinisbatkan kepada Nasytakin al-Druzi.

22: Kapitalisme

TA'RIF : Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada azas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasan faham kebebasan. Sistem ini telah melahirkanbanyak malapetaka terhadapdunia. Tetapi ia terus melakukan tekanan-tekanannya dan campur tangan politis, sosial dan kultural terhadap bangsa-bangsa di dunia.

23: Rotary Club

TA'RIF : Rotary adalah sebuah organisasi mantel Free Massonry yang sepenuhnya dikendalikan Yahudi Internasional. Organisasi ini lebih populer dengan sebutan Rotary Club, dari kata-kata in rotation. Sebuah ungkapan yang dibarengi dengan pertemuan-pertemuan utama bagi para anggotaclub yang dilaksanakan di kantor-kantor mereka secara bergilir.

24: Ruhani Baru

TA'RIF : Ruhani baru adalah sebuah sekte perusak dan gerakan tendensius yang didasarkan kepada magic. Gerakan ini mengaku mampu mendatangkan ruh orang-orang yang sudah mati dengan cara-cara ilmiah. Sasarannya menumbuhkan tasykik (keragu-raguan) trhadap agama dan keyakinan serta membawa aliran agama baru dengan segala atributnya.

25: Zaidiyah

AL-TA'RIF : Zaidiyah adalah salah satu sekte Syi'ah yang paling dekat dengan Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Sekte ini tergolong moderat, tidak exstrim dan tidak berlebih-lebihan. Nama Zaidiyah dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Zaid bin Ali Zainal Abidin yang telah menyusun teori politik dan pemerintahan Syi'ah tersendiri. Ia telah berjuang demi sekte ini dan terbunuh dalam menegakkannya.

26: Hizbus Salamah Al-Wathani (Turki)

TA'RIF : Hizbus Salamah adalah sebuah partai politik Islam Turki yang aktif membangun kembali kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ia memilih jalur politik sebagai sarana mewujudkan cita-cita dan ideidenya secara nyata. Segala potensi dan kekuatan dikerahkan untuk membendung arus sekularisasi yang melanda Turki setelah Khilafah Ustmaniyah lenyap dari peredaran sejarah.

27: Komunisme

TA'RIF : Komunisme adalah sebuah aliran berfikir berlandaskan kepada atheisme, yang menjadikan materi sebagai azas segala-galanya. Ditafsirkannya sejarahberdasarkan pertarungan kelasdan faktorekonomi. Aliran ini lahir di Jerman di bawah asuhan Marx dan Engels, kemudian menjelma dalam bentuk revolusi Bolsheviks di Rusia pada tahun 1917 M. dengan planning dari Yahudi. Lalu berkembang melakukan ekspansinya dengan tangan besi dan kekerasan. Ummat Islam banyak terluka oleh ideologi ini, dan banyak bangsa-bangsa yang hilang dari peredaran sejarah lantaran ulah aliran ini.

28: Sikhisme

TA'RIF : Sikhisme adalah sebuah kelompok keagamaan orang-orang India yang muncul pada penghujung abad ke-15 dan awal abad ke-16 M. Kelompok ini mengumandangkan sebuah agama baru yang sedikit mengandung ajaran Islam dan Hindu, di bawah semboyan "Bukan Hindu dan bukan Muslim". Sepanjang sejarahnya mereka telah memusuhi ummat Islam dan orang-orang Hindu dengan cara kekerasan, dalam upaya mendapatkan sebuah neg;,ri yang khusus untuk mereka. Untuk mencapai hal itu, mereka memberikan loyalitas yang tinggi terhadap orang Inggris ketika menjajah India.

29: Saksi Yehova

TA'RIF : Saksi Yehova adalah sebuah organisasi Internasional yang berdasarkan kepada prinsip merahasiakan organisasi, dan memunculkan ide ke permukaan, baik yang bersifat agamis ataupun politis. Muncul di Amerika Serikat pada pertengahan kedua abad ke 19. Organisasi ini mengklaim sebagai organisasi Masehi. Tapi dalam kenyataannya adalah organisasi yang terang-terangan di bawah dominasi Yahudi, dan aktif atas biaya mereka. Organisasi ini lebih dikenal sejak tahun 1931 M. Dan secara resmi telah diakui di Amerika Serikat, sebelum kemunculannya dengan nama tersebut pada tahun 1844 M.

30: Syi'ah Imamiyah Duabelas

TA'RIF : Syi'ah Imamiyah Duabelas adalah sebuah kelompok ummat Islam yang berpegang teguh kepada keyakinan, bahwa Ali lah yang berhak mewarisi khalifah, dan bukan Abu Bakar, Umar, dan Usman R.A. Diyakininya ada 12 Imam. Imam yang terakhir - kata mereka - menghilang, masuk dalam goa di Samara. Sekte Imamiyah inilah yang bertentangan dengan Ahlussunnah Wal Jamaah dalam pemikiran dan ide-idenya yang spesifik. Mereka sangat berambisi untuk menyebarkan madzhabnya ke segenap penjuru dunia Islam.

No comments:

Post a Comment