Saturday, November 6, 2010

Islam dan Negara

Negara Islam Di Madinah

Hubungan Islam dan Negara ini tidak dapat dipisahkan ini kerana ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw sendiri terkandung hal-hal yang berkaitan dengan negara dan lebih jelas lagi apabila Nabi saw sendiri menjadi pemimpin negara yang pertama di Madinah selepas wujudnya Negara Islam di Madinah.

Namun begitu ianya tidak bererti bahawa sistem politik dan kenegaraan Islam belum muncul kecuali di Madinah, ini kerana secara rialitinya sistem ini sudah muncul sebelum hijrah Nabi saw ke Madinah, yang mana kaitanya dengan negara Islam ketika itu ialah ia merupakan fasa persiapan dan pendahuluan bagi fasa yang berikutnya yang datang selepas peristiwa hijrah.

Negara Islam yang pertama Madinah berfungsi sebagai sebuah organisasi pertahanan, mempersiapkan makanisma untuk melaksanakan keadilan di antara manusia, menyebarkan ilmu, menghidupkan sektor ekonomi, mengikat perjanjian dan melakukan pelbagai kerjasama yang dalam masa yang sama Nabi saw adalah pemimpin negara dan juga Rasul utusan Allah swt untuk mencontohkan hal-hal yang berkaitan dengan tata negara yang benar menurut Islam.

Negara Islam Madinah di bawah kepimpinan Rasulullah saw adalah selama 10 tahun. Selama jangkaun waktu itu ia telah menetapkan dasar-dasar bagai negara Islam yang besar melahirkan spirit bagi kehidupan politik, mengariskan model-model ketuhanan dan analogi. Demikian fasa kenabian dalam perspektif sejarah Islam adalah periode pendirian Negara Islam.

Selepas kewafatan Rasulullah saw, Khulafa’Ar-Rasyidin memimpin negara di bawah petunjuk dan perinsip-perinsip yang dibawa oleh Nabi saw yang akhirnya wilayah kekuasaan Islam semakin berkembang dengan luas. Setelah kepimpinan berada di tangan para Khalifah Bani Amawiyyah dan Bani Abasiyah, mereka mulai meninggalkan perinsip-perinsip ini sedikit demi sedikit, sehingga pada akhirnya pemerintahan Abasiyah tidak tersisa perinsip-perinsp Islam, kecuali sebahagian kecil aspek saja.

Kekuasaan Sebenar Milik Allah

Allah adalah penguasa hakiki bagi alam semesta ini. Aturan-aturan adalah hakiki dan abadi dalam Al Quran, alam tidak lebih dari kerajaan yang dikendalikan penguasa yang tunggal, iaitu Allah SWT, banyak ayat yang mendukung hal ini firman Allah yang bermaksud ;

“ Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai Tuhan Yang mempunyai Kuasa pemerintahan! Engkaulah Yang memberi Kuasa pemerintahan kepada sesiapa Yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah Yang mencabut Kuasa pemerintahan dari sesiapa Yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga Yang memuliakan sesiapa Yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah Yang menghina sesiapa Yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya Segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.( Ali Imran, Ayat 26 )

“ Dan bagi Allah jualah Kuasa pemerintah langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.( Ali Imran, Ayat 189 ) Lihat lagi dalam surah –surah lain seperti Luqman 25-26, Al-Mulk 1, Al-Hadid 5, Al-Hadid 2, Al-Mu’minun 84 -89

Dengan demikian, Allah swt adalah penguasa yang tunggal. Hukum ketuhananya adalah sumber segala bentuk perundang-undangan dan hukum . Harun khan Sherwani di dalam Studies In Muslim Political Tghought and Administraion,( Hyder Abad : 1945 ), hlm.24 , mengatakan bahawa kerana kapasitasnya sebagai penguasa alam semesta, Allah adalah satu-satunya pemilik kekuasaan legislatif yang kerananya kekuasaanya itu menjadi sumber segala produk hukum, baik hukum itu postif atau hukuam alam . Kerana Allah melalui hukumya yang abadi selamanya bertujuan mewujudkan keadilan, keadilan ini mesti selalu menjadi tujuan pula bagi setiap produk hukum dengan bersandar pada hukumNya itu.

Dengan demikian , Allah adalah yang memilih raja atau penguasa lalu menugasinya untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan hukumnya. Dia telah memilih Nabi Muhammad SAW untuk menjadi nabi seterusnya menjadi pemimpin Negara Islam. Sebagaimana telah dijelaskan bahawa negara Islam telah berdiri pada zaman Rasulullah saw.

Ia menangani urusan-urusan mahkamah, militer, dan administrasi. Itu adalah otoritas atau mandat yang diberikan tuhan kpadanya. Banyak ayat yang menjelaskan bahawa Allah swt memilih Muhammad saw sebagai Nabinya untuk menjadi pemberi solusi (al-hakim) dan pemimpin bagi manusia. Allah swt berfirman yang bermaksud :

Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (Wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) Dengan membawa kebenaran, supaya Engkau menghukum di antara manusia menurut apa Yang Allah telah tunjukkan kepadamu (melalui wahyuNya); dan janganlah Engkau menjadi Pembela bagi orang-orang Yang khianat. An Nisa’ (105).

Ayat-ayat lain yang mengisyaratkan bahawa Nabi dipilih sebagai utusan dan hakim, juga memerintahkanya untuk menegakkan keadilan sebagaimana dalam surah Al Maidah ayat 42 . Manakala di dalm ayat yang lain pula memperlihatkan keharusan Nabi untuk berpegang teguh kepada apa-apa yang telah Allah perintahkan, serta kepada ketentuan dan hukum –Nya seperti dalam surah Al-maidah : 49 .

Di samping menangani langsung urusan-urusan pengadilan, Nabi pun menangani langsung urusan pendamain dan peperangan . Oleh demikian Kita seharusnya menyimpulkan bahawa semua itu kerana Nabi memperoleh outoriti dari tuhan . Ada banyak ayat al-Quran yang menjelaskan hal ini antaranya sebagai berikut.

Artinya :

“ hai nabi, korbarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang ….”

( Al-anfal : 65)

Firman Allah Artinya :

Dan jika mereka (pihak musuh) cenderung kepada perdamaian, maka Engkau juga hendaklah cenderuna nyg kepadanya serta bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya ia Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui. ( Al-anfal : 61)

Firman Allah Artinya :

Dan (ingatlah Wahai Muhammad), ketika Engkau keluar pada pagi hari dari Rumah ahlimu (di Madinah), Dengan tujuan menempatkan orang-orang Yang beriman pada tempat masing-masing untuk berperang (di medan perang Uhud). dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.

Disamping menangani urusan fasilitas negara , Nabi pun menangani urusan pemasukan negara dari berbagai sektor menentukan para pejabatnya, membahagikanya kepada yang berhak menerimanya, demikianlah sebagaimana diisyaratkan oleh ayat berikut ;

Apa Yang Allah kurniakan kepada RasulNya (Muhammad) dari harta penduduk negeri, bandar atau desa Dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah, dan bagi kaum kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir (yang keputusan). (Ketetapan Yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu. ( Al-Hasyr : 7 )

Dalam surah al-Taubah ayat 58-60,

58. Dan di antara mereka ada Yang mencelamu (Wahai Muhammad) mengenai (pembahagian) sedekah-sedekah (zakat); oleh itu jika mereka diberikan sebahagian daripadanya (menurut kehendak mereka), mereka suka (dan memandangnya adil); dan jika mereka tidak diberikan dari zakat itu (menurut kehendaknya), (maka) Dengan serta merta mereka marah.

59. Dan (amatlah baiknya) kalau mereka berpuas hati Dengan apa Yang diberikan oleh Allah dan RasulNya kepada mereka, sambil mereka berkata: "Cukuplah Allah bagi kami; Allah akan memberi kepada Kami dari limpah kurniaNya, demikian juga RasulNya; Sesungguhnya Kami sentiasa berharap kepada Allah"

60. Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf Yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba Yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang Yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum Yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Demikianlah Nabi menghimpun sifat kenabian, kerasulan yang keranya beliau berkewajiban menyampaikan risalah kepada segenap manusia dan kepimpinan negara yang kerananya ia merumuskan hukum dan sistem yang bersandar kepada penguasa alam semesta ini, Allah swt.

Ahmad Syahin

5 november 2010

Medan,

No comments:

Post a Comment