Wednesday, June 22, 2011

Pemikiran Politik Islam Zaman Moden


Memahami aliran pemikiran politik Islam adalah suatu yang sukar bagi kita. Ini kerana sudah beribu tahun pemikiran politik ini diamalkan. Bagi memudahkan ia dapat dicerna dan difahami, cara yang terbaik ialah kita perlu memahami bagaimana para cendikiawan membahagikan peradaban Islam kepada beberapa zaman. Menurut Harun Nasution di dalam bukunya Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, zaman itu terbahagi kepada tiga peringkat iaitu, Zaman Klasik (650-1250M), Zaman pertengahan ( 1250-1800) dan Zaman Moden ( 1800 sampai sekarang).

Zaman ketiga atau zaman moden, ialah zaman yang dikenali dengan zaman era penjajahan Eropah ke atas Negara-negara Islam dan melahirkan pengaruh modenisasi di kalangan umat islam . dari peristiwa tersebut , lahir kebangkitan serta usaha pembaharuan Dunia islam , negara –negara Islam dahulu seperti Mesir , Turki, India, Malaysia dan Indonesia melakukan pembaharuan untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah. Pada pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, kita melihat bagaimana latar pemikiran politik islam sedikit berubah disebabkan jatuh sistem khilafah, interaksi umat dengan barat dan peninggalan sistem politik barat. Oleh demikian zaman kontemporer ini telah memperlihatkan kepada kita dinamika pemikiran politik Islam yang tinggi.

Dalam memahami kontek hubungan Islam dan negara serta penetrasi pemikiran politik Barat ke dunia Islam, guru saya Dr Muhammad Iqbal di dalam bukunya “ Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer ”, menyatakan bahawa pemikiran politik Islam terbagi kepada tiga arus pemikiran. Kelompok pertama, mengembangkan gagasan kesempurnaan ajaran Islam dan menolak pengaruh-pengaruh pemikiran Barat. Muhammad Rasyid Ridha, Hassan Al-Banna, Al-Maududi, dan Sayyid Quthb dalam berbagai variasi pemikiran mereka adalah beberapa pemikir yang mendudkung konsep demikian. Bagi mereka , islam adalah ajaran yang terbaik dan meniru Barat adalah perbuatan yang terlarang . Rasyid Ridha masih merindukan berdirinya khilafah universal, seperti juga Sayyid Quthb yang mengimpikan negara supranasional yang melepas sekata-sekat geografis. Maududi menganggap system politik demokrasi sebagai system musyrik dan bertentangan dengan ajaran Islam.

kelompok kedua ialah , berusaha memisahkan Islam dari politik( secular). Islam adalah sesuatu dan politik adalah Sesuatu yang lain. Keduanya tidak boleh disatukan. Urusan politik harus diatur dalam kerangka secular . tokoh-tokoh yang masuk ke dalam pemikiran ini adalah Mushtafa Kemal Ataturk, Ali Abd rraziq, dan Thaha Husein. Ali Abdurraziq dan Thaha Hussin lebih banyak berbicara pada tataran pemikiran . Raziq menolak khilafah sebagai bentuk ideal pemerintahan Islam. Thaha Husein mengusulkan peniruan mentah-mentah terhadap system politik Barat . Sementara itu, Ataturk bergerak lebih jauh lagi. Ia menolak peran serta agama dalam politik praktis dan membangun sebuah negara Turki modern yang secular. Hal0hal yang berbau agama tidak dibolehkan masuk dalam tataran politik praktis. Agama hanyalah urusan personal yang tidak diatur oleh negara .

Kelompok ketiga , yang berusaha menjambatani kedua arus pemikiran yang bertentangan di atas. Mereka tidak menolak mentah-mentah pemikiran yang berasal dari Barat, tetapi juga tidak menerima begitu saja warisan pemikiran lslam yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Tokoh –tokohnya adalah Sayyid Jamaluddi Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad lqbal, Mahmud Syaltut dan Mohammad Natsir. Mereka dapat menerima demokrasi dan sosialisme, umpamanya, namun diberi nilai-nilai religius. Mereka juga tidak sepenuhnya dapat menerima sistem pemerintahan khilafah universal yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan. Oleh demikian, kelompok ketiga ini mencoba merumuskan sistem pemerintahan Islam dengan tetap berpijak pada akar-akar keislaman yang kukuh seperti syura, namun tidak menutup diri dari pemikiran-pemikiran politik yang berkembang yang tidak bertentangan dengan ajaran lslam.

Tiga arus pemikiran ini, dalam berbagai bentuk derivasi dan variasinya, tetap terlihat dalam perkembangan pemikiran politik Islam sekarang. Masing-masing arus pemikiran tersebut memiliki argumentasinya, meskipun kadang-kadang tidak kuat diperhankan.


Oleh : Ahmad Syahin


<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

No comments:

Post a Comment